Dr. Lalu Sirajul Hadi, S.Ag., M.Pd.

Quick Contact

Dr. Lalu Sirajul Hadi, S.Ag., M.Pd.

Kepala Madrasah

Experience & Activities

Puji  syukur  kami panjatkan kehadirat Allah swt.atas limpahan Rahmat – Taufiq dan   Hidayah-Nya atas selesainya penyusunan Profil  Madrasah Aliyah Negeri 1 Mataram. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad saw. kepada para sahabat, tabi’in dan tabit tabi’in serta kepada para pengikutnya. Profil Madrasah ini merupakan salah satu upaya konkrit kami untuk memberikan gambaran  lugas dan obyektif  tentang Madrasah Aliyah Negeri I Mataram sebagai salah satu  pendidikan tingkat menengah atas yang berciri  khas Agama Islam.

Profil Madrasah ini disamping merupakan refleksi dari kondisi  obyektif  Madrasah Aliyah Negeri  1 Mataram juga memuat beberapa aspek penting  yang berhubungan dengan Madrasah Aliyah Negeri I Mataram  seperti  Visi – Misi–  Tujuan – Target  – Program  Kerja  dan  tak kalah pentingnya adalah analisa SWOT  Madrasah  Aliyah  Negeri 1 Mataram.