MAN 1 MATARAM
https://man1mataram.sch.id/wp-content/uploads/2023/02/1_Dr.-Lalu-Sirajul-Hadi-S.Ag_.-M.Pd_..jpg
Puji  syukur  kami panjatkan kehadirat Allah swt.atas limpahan Rahmat - Taufiq dan   Hidayah-Nya atas selesainya penyusunan Profil  Madrasah Aliyah Negeri 1 Mataram. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad saw. kepada para sahabat, tabi’in dan tabit tabi’in serta kepada para pengikutnya. Profil Madrasah ini merupakan salah satu upaya konkrit kami untuk memberikan gambaran  lugas dan obyektif  tentang Madrasah Aliyah Negeri I Mataram sebagai salah satu  pendidikan tingkat menengah atas yang berciri  khas Agama Islam. Profil Madrasah ini disamping merupakan refleksi dari kondisi  obyektif  Madrasah Aliyah Negeri  1 Mataram juga memuat beberapa aspek penting  yang berhubungan dengan Madrasah Aliyah Negeri I Mataram  seperti  Visi – Misi–  Tujuan – Target  - Program  Kerja  dan  tak kalah pentingnya adalah analisa SWOT  Madrasah  Aliyah  Negeri 1 Mataram.
Suparmono Arif

Suparmono Arif, S.Adm.

Suparmono Arif

Suparmono Arif, S.Adm.

Kepala Tata Usaha
Mahdi, S.Pd, M.Pd.

Mahdi, S.Pd., M.Pd.

Mahdi, S.Pd, M.Pd.

Mahdi, S.Pd., M.Pd.

Wakamad Kurikulum
Sartono Ramli, S.Ag. M.Pd.l

Sartono Ramli, S.Ag., M.Pd.I.

Wakamad Humas
Masjudin Yusi, S.Pd.

Masjudin Yusi, S.Pd.

Masjudin Yusi, S.Pd.

Masjudin Yusi, S.Pd.

Wakamad Kesiswaan
Hj. Siti Faridah, S.Pd

Hj. Siti Faridah, S.Pd.

Hj. Siti Faridah, S.Pd

Hj. Siti Faridah, S.Pd.

Wakamad Sarpras

Nency Rantoniar, A.Md.

Tenaga Kependidikan

Sundu Hartati, S.Ag.

Guru Quran Hadis

Nadia Rosalia, S.Pd.

Guru Bahasa Indonesia

Ruly Setaji

Security

Istiharah, A.Md.Kep.

Tenaga Kependidikan

Deddy Sudihartono, S.Sn.

Guru Seni Budaya

Surya Ulfah, S.Pd.

Guru Bahasa dan Sastra Inggris

Mahdi, A.Md.

Tenaga Kependidikan

Muliawati, A.Md.Perp.

Tenaga Kependidikan

Drs. Muhamad Mohan

Guru Bahasa Inggris

Nadap S.Sos.

Tenaga Kependidikan

Ismail Saleh

Petugas Kebersihan

Eni Kusmirawati, S.Pd.

Guru Bahasa Indonesia

Siti Fatimah, S.Sos.

Tenaga Kependidikan

Dedi Darmawan

Petugas Kebersihan

Dra. Hj. Nuratul Awwaliyyah

Guru Aqidah Akhlak

Fitrawati, S.Pd.

Guru Bahasa dan Sastra Inggris

Irwan Rosadi, S.Pd.

Guru Ekonomi

Madahin

Tenaga Kependidikan

Farid Wajdi, S.Pd.

Guru Sejarah

Imron Hidayat

Tenaga Kependidikan

Sukriani, S.Pd.

Guru Geografi

Saopiah

Tenaga Kependidikan

Ika Widyawati, S.Pd.

Guru Pendidikan Pancasila

Ahmad Rifa’i, S.Sos.

Tenaga Kependidikan

Muhammad Sirojuddin, S.Pd.

Guru Qur'an Hadis

Baiq Mahyuni, S.Sos.

Tenaga Kependidikan

Hidayatullah, S.Pd.

Guru Bahasa Inggris

Drs. H. Indrajaya, M.Pd.

Guru Matematika

Muzayin, S.Pd.

Guru Sejarah

Lalu Wirya Panji, S.Pd.

Tenaga Kependidikan

Bq. Rahmi Laela, S.Pd.I.

Guru Sejarah Indonesia

Sri Yuliana, S.Pd.

Guru Bahasa Indonesia

Fahri Hamdani

Security

H. Muh. Zainuri, Lc.

Guru Akidah Akhlak

Siti Arifatul Khikmah, S.Pd.

Guru Bahasa Inggris

Sibawaih Azhari, S.Pd.I.

Guru Akidah Akhlak

Haeriah, M.Pd.

Guru Matematika

Baiq Nur Rahmati Usman, A.Md.

Tenaga Kependidikan

Danu Saputra, S.S.

Guru Bahasa dan Sastra Indonesia

Rusni Bil Makruf, M.Pd.I.

Guru Qur'an Hadis

Sumawarni, S.Pd.

Tenaga Kependidikan

H. Daud Yusuf, S.Ag.

Guru Bahasa Arab

Rahman Fahruzi

Security

Nuraini, S.Pd.

Guru Geografi

Maryam, S.Pd.I.

Guru Sosiologi

Fathurrahman, S.Pd., M.Pd.

Guru Seni Budaya

Hariri Rizqiawan, A.Md.

Tenaga Kependidikan